Diğer

2023 Konu İndeksi

Bull Crdiov Acad 2023;1(3):0-0

Akut koroner sendromu/Acute coronary syndrome21
Alerjik reaksiyon/Allergic reaction21
Arı sokması/Bee sting21
ATRIA/ATRIA61
Atriyoventiküler nodal re-entran taşikardi/
Atrioventricular nodal re-entry tacycardia25
Balon anjiyoplasti/Balloon angioplasty12
Benidipin/Benidipine48
Bradikardi/Bradycardia51
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic17
COVID-19/COVID-196
Damar çapı/Vessel diameter37
Diyabet/Diabetes82
Diyabetikler/Diabetics43
Elektrokardiyografi/Electrocardiography75
Hastane dışı kardiyak arrest/Out-of-hospital cardiac arrest68
Hipertansiyon/Hypertension48
Hipotansiyon/Hypotension51
Kalp hızı değişkenliği/Heart rate variability82
Kalsiyum kanal blokeri/Calcium channel blocker48
Kan glisemik durumu/Blood glycaemic status82
Kardiyak arrest/Cardiac arrest68
Kardiyak otonomik fonksiyon/Cardiac autonomic function82
Kardiyovasküler hastalık/Cardiovascular disease17
Kardiyovasküler sonuçlar/Cardiovascular outcomes43
Karotis arter stentleme/Carotid artery stenting51